Saturday, January 17, 2015

சித்த நெறியும் பூண்டிச்சித்தர் வாழ்வியல் குறித்த நூலும்

vOj;jhsu; mDntz;zpyh vOjpa G+z;br; rpj;ju; E}Yf;fhd mzpe;Jiu
cyfk; fhl;rpf;Fk; fUj;Jf;Fk; ,ilNa Kuz;fisf; nfhz;lhLk; tpe;ijf;fsk;.  kdpjg; khz;Gfs; midj;Jk; gz;Gfshf xU kdpjdplk; ,Ue;jhy;> ,e;jf; fhyj;jpy; ,g;gbah vd tpag;Nghk;;@ fhyj;NjhL nghUe;jhjtd;/ள் vdg; gupfrpg;Nghk;. tpag;ghu;e;j Mw;wy;fs; xUtuplk; ,Ue;jhy; mtiu tpae;J Nghw;Wtjw;F khwhக; me;j Mw;wiy vg;gbahtJ ehk; gad;gLj;jpf; nfhs;sNtz;Lk;  vd;W KidNthk;.
Mapuk; rq;FfspilNa xU tyk;Gup ,Uf;Fk; vd;gJNghy nghUs;fUjpa tho;f;ifia epide;J jk;ikj; njhiyj;Jtpl;Lj; NjLk; kdpju;fs; eLNt> mUNs tho;tpd; MjhuKk; NjitAk; jPu;Tk; vd;gij mwptpg;gjw;fhfNt cyf ,af;fj;jpd; El;gj;ijAk; kdpjDf;Fs; Gije;jpUf;Fk; Gjpu;kpf;f Mw;wy;fisAk; czu;e;Jk; Kad;Wngw;Wk; ntspg;gLfpwhu;fs; rpyu;. mtu;fs; ,k;kz;zpy; ,ay;ghd kdpjdhy; epfo;j;j Kbahj gy nray;fisf; fz;nzjpupy; epfo;j;jpf;fhl;b  mj;jifa mUspay; tho;f;ifia mtu;fSf;Fk; trkhf;fpj; jUjy; nghUl;Lr; rf khe;jiu Nehf;fp miog;G tpLf;fpd;wdu;.  ,jd; fhuzkhfNt rf kdpju;f;fha;r; rpe;jpj;J rfkdpju;f;fhfNt jkJ msg;gupa Mw;wy;fisAk; kjpg;G kpf;f tho;f;ifiaAk;  xg;gspj;J tho;gtu;fs; kfj;Jt kdpj;u;fshf - kfhd;fshf milahsg;gLj;jg; ngWthu;fs;.
 rf kdpjupilNa mt;tilahsk; mtu;jk; Mw;wy;fSf;fhd Ntiuj; Njlhky;> mtw;wpd; topahfj; jd;Dila ,d;gj;jpw;fhd NjitfisAk; Jd;gq;;fSf;fhd jPu;TfisAk; ngWtjw;fhd mwptpg;ghfNt mikAk;. ,iwia ehb Ntz;baijg; ngWtij tpl ,tu;fis ehb Nfl;gijg; ngWtJ vspJ vd;W XLfpd;wdu;.  rpiyahfNth fUj;jpayhfNth  tpsq;Fk; ,iwia tpl> capu;g;nghUshfTk; fhl;rpepfo;thfTk; tpsq;Fk; ,k;kfj;Jt kdpju;fNs NeubNa Ntz;baijf; Nfl;Lg;ngWtjw;Fk; nfhLj;jhfNtz;ba epu;g;ge;jj;jpw;Fk; Ml;gl;ltu;fs;. nfhLj;jhy;jhNd nja;tk;. xUCUy xU uh[h vd vl;lhf; fdT tho;f;if Fwpj;j fijfisAk;> Njtijfs; te;J mUs;tJk; my;yJ Gijay; fpilj;J kfpo;tJkhd - elg;igAk; ciog;igAk; kWj;j - fijfs; topNa fhyq;fhykhf tsu;j;njLf;fg;ngw;w r%fk; ,g;gbj;jhd; rpe;jpf;Fk;. ,J nghUs; gilj;j my;yJ  nghUs;fUjpa tho;f;ifapd; epiy.
kw;nwhU tho;f;if cz;L. mJ ciog;gpy; kl;LNk ek;gpf;if itj;Jf; fpilg;gijf; nfhz;L tho;tJ: fpilf;ftpy;iyahapd; tpjpia nehe;J Vw;Wf;nfhs;tJ vd;wpUf;Fk; ghku tho;f;if. ,q;Fg; ngupa mstpy; vjpu;g;ghu;g;G VJk; ,Uf;fhJ. Mw;wy;kpf;f kfj;Jt kdpju;fis tpae;jhYk; mt;thw;wiyg; gad;nfhsf; fUjhj my;yJ mbg;gilj; Njitfisf; fle;J gad;nfhs;s epidf;fhj ,ay;gpdu; ,g;ghkuu;fs;. vdNt kfj;Jtk; kpf;f kdpju;fs; ngUk;ghYk; ,j;jifa ghku kf;fspilNajhd; jq;fs; tho;f;iff;fsj;ij mikj;Jf;nfhs;fpd;wdu;. Mdhy; ciliktu;f;fj;jpdu; ,tu;fisj; Njb milahsq; fz;L gad;nfhs;sj; Jbf;fpd;wdu;. jkJ trjpf;Nfw;w mtiu tisj;J ,ay;ghd rKjha tho;tpypUe;J NtWgpupj;Jg; nghUs;Kjy; tho;f;ifapd; ikaj;jpy; ,Uj;Jfpd;wdu;. ,jd; tpisthf mj;jifa kfj;Jt kdpju;fs; rypg;Gw;Wf; filtpupj;Njd; nfhs;thupy;iy vd mwptpj;J jkJ fhl;rpepiy tho;f;ifapypUe;J jk;ik tpLtpj;Jf;nfhs;fpd;wdu;. mtu;fs; clyhy; fz;nzjpupy; ,we;J Gijf;fg;gl;lhYk; mtu;fs; ,wthJ ,d;Dk; ,aq;FtjhfNt ek;Gfpd;wJ khDlk;. mjhtJ fUj;Jepiyapy; mtu;jk; ,af;fk; kuzkpyhg; ngUtho;thfj;  njhlUk; vd;gJ ek;gpf;if. 
kdpjd;> epw;gd elg;gd gwg;gd Cu;td Mfpa capupdq;fspd; gupzhk tsu;r;rpapy; $Ljyhfg; gFj;jwpAk; rpe;jidiag; ngw;w fhuzj;jhy; ehs;NjhWk; Nkk;gl;Lj; jd; ,dj;ijAk; jhd; cUthf;fpa rKjhaj;ijAk; GJikAw topelj;Jk; kw;WnkhU capupdk;. gpwe;jjw;fhfNt tho;td gpw. kdpj ,dk; kl;LNk tho;tjw;fhfNt gpwf;fpd;wJ. kd; vd;why; epiyNgW. gpwg;Gf;Fk; ,wg;Gf;Fk; ,ilNa mike;j Fwpg;gpl;l fhy tho;it ,wg;Gf;Fg;gpd;Dk; kjpg;Gkpf;fjhf epiyg;gLj;Jk; Mw;wiyg; gFj;jwptpdhy; ngw;w fhuzj;jhNyNa epiyahdtu;; vd;w nghUspy; kdpjd; vDk; ngau; toq;FfpwJ. Mdhy; kdpj cUtpy; gpwf;fpd;w midtUf;FNk ,t;tiuaiw nghUe;Jkh vd;gJ Nfs;tp.
cyfk; Njhd;wpa ehs; njupahJ ,aq;fpf;nfhz;Nl ,Uf;fpwJ. ,jid kd;dh cyfk; vd;fpNwhk;;. Mdhy; gpwg;Gk; ,wg;Gk; Fwpg;gpl;l fhy ,ilntspf;Fs;s mike;j kdpj tho;f;if kd;Djy; nghUe;jpaJ vd;fpNwhk;. ,jid cw;W Nehf;fpdhy;> kuzk; tiu tho;jy; kdpjDf;fhd fhy tiuaiw. mt;thW thOk; tho;f;ifiag; gFj;jwptpdhy;  Ma;e;J nghUSila tho;thf mikj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;gJ Fwpf;Nfhs;.  Mapd; ,q;Fg; nghUs; vdf;Fwpg;gijf; ifg;nghUshff; nfhs;tjh nka;g;nghUshff; nfhs;tjh vd KbntLg;gjpNyNa kdpju;fs; jk;Ks; NtWgLfpd;wdu;. ifg;nghUisf; fUJgtu;fs; XbXbj; Njbj;Njb ,Wjptiu epiyahj clYf;fhfNt tho;e;J mjdhy; Vw;gLk; cwT gif Ja;g;G tpisT ,d;gk; Jd;gk; Mfpatw;wpy; coe;J mtw;WlNdNa Nghuhbj; jhk; tho;e;jjw;fhd milahskpd;wp epiyahJ  kiwe;JNghfpd;wdu;. ,tu;fSf;Fk; tpyq;FfSf;Fk; gpwg;gpYk; ,wg;gpYk; kl;Lkd;W: tho;f;ifapYk; $l NtWghL ,y;iy. khwhf> tho;f;ifiag; nghUSilajhf thoNtz;Lkhapd;> ifg;nghUisf; fUJtij tpLj;Jg; nka;g;nghUisj; Njb miyfpd;wdu;.
jd;idf; fUjhj tho;Nt nka;;;;;g;nghUspd; Kjy;gb. ,j;Njliy milAk;tiu cly; Ntz;Lk;. mt;thwhapd; Gyd;fspd; Mirf;F ,lk;juhJ ,Ug;Gf;fhf kl;LNk cliyg;Nghw;wpg; nghJeyk; fUjpajhf tho;f;ifia mikj;Jf;nfhs;tJ ,uz;lhk;gb. ,tu;fisg; nghWj;jtiu ,iw Md;kh ,tw;wpnyy;yhk; fUj;ijr; nrYj;jhJ ,t;Tyfk; nka;;@ tho;f;if nka;: ,t;tho;f;if vy;NyhUf;FkhdjhfNt mika Ntz;Lk; vd;gJ nka;@ Mdhy; xUrpyUf;Nf vy;yhKk; nrd;W Nru gyu; VJk; fpilf;fhky; thLfpd;w fhl;rpAk;; nka;@ ,t;Ntw;wj;jho;it khw;wpr; rkj;Jt cyif khDl rkj;Jtj;ij vy;NyhUf;Fk; vy;yhKk;  vd;w epiyia cUthf;Fjw;fhf - ,jid czuhj rfkdpjUf;fhfr; rpe;jpf;fTk; NghuhlTk; jd; tho;f;ifia xg;gspg;gJ vd;w Fwpf;Nfhspy; tho;tJNt gads;s tho;T vd czu;e;J tho;tJ. ,tu;fspd; tho;f;ifAk; kuzKk; nghUSilajhfTk; kjpg;Gkpf;fjhfTk; mikAk;. ,tu;fNs tuyhw;W khe;juhf cau;fpd;wdu;.  
,tw;Wf;F Nkyhf> ,t;tho;f;ifapy; clNyhL $bapUe;jhYk; cly;NtW capu;NtW vd czu;e;J cly; rhu;GilaJ capu; rhu;gpyhj jd;dpiy cilaJ. epiyahd capu; epiyaw;w cliyr; rhu;tjpdhNyNa kuzk; epfo;fpwJ. cly;jhd; kupf;fpwNj jtpu capu; kupg;gjhf czu;tjpy;iy. mg;gbahapd; ehk; clYf;fhf tho;tjh capUf;fhf tho;tjh vd;w tpdhit vOg;gpf;nfhz;L tho;f;ifia Nehf;fpdhy; clYf;fhd tho;f;ifapd; czTk; Ja;g;Gk; NtW: capUf;fhd tho;f;ifapd; czTk; Ja;g;Gk; NtW vdf; fz;Lzu;tJ %d;whk; gbepiyapd; Fwpf;Nfhs;.
vq;Fk; epiwe;j fhw;W ntspia ,lkhff;nfhz;lJ. vdNt cly;$Lk; capUf;fhd ntspNa.  vdNt cliy ntspapd; $iuahf czu;e;jhy; mt;Tlypd; ,af;fKk; NjitAk; capu;f;fhw;wpd; ,Ug;Gf;fhd NjitNa vd;gij czutpaYk;. mt;thwhapd; Njhw;wKk; mwpahj xLf;fKk; mwpahj   gpugQ;rj;jpd; epiyNgw;Wf;fhd fhuzq;fis Muha;e;J Nfhl;ghL tFj;J mf;Nfhl;ghl;ilg; gpd;gw;wp tho;e;jhy;  clypd; mikg;Gk; ,af;fKk; mg;gpugQ;r ,af;fj;jpd; njhlu;r;rpNa vd;gJ czug;ngWk;. mt;tifapy; clYf;fhd czitj; jirfis tsu;g;gjw;fhd czthfj; NjLtij tpLj;J ntspaplj;J capu; epiyg;gjw;fhd %r;rpid ,af;Fk; czNt Njit vdj;Njbdhy; fhw;Nw czT vd;w tpil fpilf;Fk;. mjw;Nfw;g tho;f;ifiaf; fz;lile;J mjd;top mOFk; nghUis mOfhjthW cs;sPuk; tw;wr; nra;J gf;Ftg;gLj;Jtjd; %yk;  neLehs; epiyg;gijg;Nghy; czTf;Fk; fopTf;Fkhd nfhs;splkhf mike;J mOFk;  cliy fhw;wpd; igahf czu;e;J fhw;iwNa cz;L %r;ir Mz;L  czTk; fopTkw;W mOfhtz;zk; ,Wf;fp clypd; ,af;fj;ijj; jd;tag;gLj;jp capupd; ,af;fj;ij epiyg;gLj;jtpaYk;. mjd;top> kuzj;ij ntd;W thOk; tifiaf; fz;liltJ %d;whk; gb.
Kjy; gbf;Fk; ,uz;lhk; gbf;Fk; Ntwhdjhf ,J milahsg;gLk;> Mdhy; cw;W Nehf;f ,J mt;tpuz;L gbepiyfisAk; cl;nfhz;lJ. coYk; tho;tpypUe;J epiyNgw;iwj; NjLk; Nfs;tpfSf;F cliyf;flthj epiyapypUe;Nj KjypU gbfSk; tpilfhzKw;gl;L mbKb NjLtJ Nghd;w Kbtpyhg; gazj;jpNyNa Rw;wpr; Roy;tjhff; nfhs;tu;. Mdhy; %d;whk; gbNah capiu czu;e;J cliy Ms;tjd;top cly;fle;j epiyapy; jd;id ,of;fhJ czu;e;J ngw;w jd; capupd; epiyNgw;iwf; fz;lila vOg;gpa Nfs;tpfisAk; - Nahfg;gapw;rpAk; rpe;jid Kaw;rpAk; ,izaj; jhk; fz;lile;j  mf;Nfs;tpfSf;fhd tpiliaAk; - cyFf;F czu;j;j tpiotJ ,k;%d;whk; gbapd; Fwpf;Nfhs; MFk;. cliyf;flthJ clypypUe;J tho;tNj tho;T vdf;fUJk; KjypU gbepiyfspypUe;J %d;whk; epiyiag; ghu;f;Fk;NghJ Vl;Lr;Riuf;fha; Nghyg; nghUe;jhjJ Nghd;Nw Njhd;Wk;. Mdhy; fhw;iw cz;L thOk; tho;f;if -  cliy MW Mjhuhq;fshff; fz;L capu;Mw;wiy moptjw;Fupa fPo;epiyapypUe;J mopahepiy Nehf;fp NknyOg;gpf; nfhzUk; Nahfepiy rhu;e;j tho;f;if midtUf;Fk; rhu;j;jpaNk vd;gijj; jkJ tho;f;if top czu;j;Jk; kdpju;fs; kfj;Jtk; kpf;f kdpju;fshfpd;wdu;.
fhl;rp;epiyapypUe;J NtWgl;l fUj;jpay; epiyf;F czu;it Kd;dpWj;jp kf;fis miof;Fk; gj;jpepiyf;F khwhf> fUj;jpayhff; fUJk; tho;f;if rhj;jpag;gl;l nka;tho;f;ifNa vd;gijf; fhl;rpepiyapy; - fUj;jpayhf ehk; fUJtJk; fhl;rpepiyNa vd;gij czu;j;Jk; tifapNyNa ,r;rpj;jpepiy tho;f;if jpfo;fpwJ. ,jidg; Gupahj epiyapNyNa> jk; mwpTf;Fk; vjpu;ghu;g;Gf;Fk; rpf;fhj jk; tho;it ,iwahw;wy; ,af;Ftjhf KbTnra;J kaq;fpf; fplf;Fk; kdpju;> jk; tho;f;ifia capupd; mfg;gLj;jyhf czu;e;J rpf;nfdg;gpbj;Jf; ifg;gw;wpapUf;Fk; ,k;kfj;Jt tho;f;ifiag; Gupe;Jnfhs;s Kaw;rpf;fhky; rpj;jd;Nghf;F rptd;Nghf;F vd;Wk; rpj;jd;epiy gpj;jd;epiy vd;Wk; gpjw;Wfpd;wdu;. mwpjypd; njhlf;fepiyapy; cs;s Foe;ijf;Fk;  fhuzfhupa mbg;gilapyhd mwpjiyg; ngw;wpUf;Fk; ngupNahUf;Fkhd ciuahlypy; cs;s Gupjy; ,ilntspiag; Nghd;wNj ,k;%d;whk; gbepiyf;Fk; KjypU gbepiyfSf;Fk; cs;s ,ilntsp.
jdf;fhd Njitfisg; Gwj;Nj NjLk; kdpjUf;F tpag;ghfj; Njhd;Wk; gy Mw;wy;fis epfo;j;jpf; fhl;Ltjd; top kf;fshy; jkJ Njitf;fhf tzq;fg;ngWk; ,k;kfj;Jt kdpju;fs; fhye;NjhWk; Njhd;wp tpsq;Fk; kz;zhfj; jpUtz;zhkiy fUjg;gLfpwJ. ,k;kz;zpy; ,j;jifa mupa Mw;wy;fNshL md;whlj; Jd;gq;fspy; jpifj;Jg; gijf;Fk; kdpju;fspd; mwpahikf;F ,uf;fg;gl;L> Vw;Gila Njitfs; epiwNtwTk; Vw;Gila jPu;Tfis vl;lTk; topfhl;Lk; gzpia ,tu;fs; nra;tjd; top ,iwikf;F ,izahf my;yJ thOk; ,iwikahfg; Nghw;wg;ngWfpd;wdu;.
rpj;ju;fs; vdg;ngWk; ,k;kfj;Jt kdpju;fspd; tupirapy; %d;W kfj;Jt kdpju;fisj; jk; tho;tpy; fz;lile;j jkJ gazj;jpy; mtUs; Kjyhktuhfj; jk; ,stajpNyNa mwpKfkhd G+z;br; rpj;jupd; tho;f;ifntspiaj; jd;dhy; ,ad;wtiu Kad;W tiue;Jfhl;Lk; Kaw;rpapy; jpUkpF. mZntz;zpyh mtu;fs; E}yhf cUthf;fpAs;shu;. Vw;nfdNt xUKiw ntspapl;Ls;s E}iyj; njhlf;f Kaw;rpahff; nfhz;L> njhlu;e;j Njlypy; fpilj;j Gjpa jfty;fNshL NkYk; GJikg;gLj;jpAs;shu;. vq;Fk; gue;jpaq;FtJ rpj;ju; tho;tpayhapd;> mtu;fis ehk; Njbr; nry;y Ntz;bajpy;iy@ mtu;fNs ek;ikj; Njb tUtu;. ekJ md;G nka;ahdnjdpy; mtu;fs; jk;gzpf;F ek;ikf; fUtpahf;fpf; nfhs;tu; vd;w Nfhl;ghl;ilj; jkJ Xa;Tf;fhy tho;tpaf;fkhff; nfhz;L mjd;gbNa Nahfpuhk; #uj;Fkhiu FUthff; nfhz;L mr;rpe;jid epoypy; jkf;fhd ,Ug;ig Vw;gLj;jpf;nfhz;Ls;shu;.
Nr\hj;jpup> Nahfpuhk;#uj;Fkhu;> G+z;br; rpj;ju; vd;w %d;W Gs;spfis ,izj;J cUthd Kf;Nfhzj;Jf;Fs; ghJfhg;ghd tho;f;ifia mikj;Jf;nfhz;Ls;shu;. ahd; vdJ vd;w Njitfis tpLj;Jj; jd;idf; fUtpahfNt czu;e;j fhuzj;jpdhy; jdf;fhd Njliy tpLj;J kfj;Jtq;fspd; fhuzfhupaq;fs; Fwpj;j Kbahj; Njlypd; gaztopf; Fwpg;Gfshf ,tu;jk; Md;kpfg; gilg;Gfs; jpfo;fpd;wd. je;ijjha; ,y;yhj tho;f;ifia epidf;fKbahj rpWFoe;ij> jd; rhu;ig czuhky;> je;ijAk; jhAk; jd;idj; NjbtuNtz;Lk;: jd;idkl;LNk rpe;jpf;fNtz;Lk; vd;W gpbthjk; gpbf;Fk; kdepiyapypUe;J ,tu; vOJk; vOj;Jf;fs; Foe;ij kdepiyNahL czu;e;J Ritg;gjw;F cupad.
G+z;br;rpj;jupd; gupT je;ijik nefpo;it Vw;gLj;Jtd. jd;Dila ,t;tho;Nt Kad;W ngw;wnjd;gijg;; G+z;br;rpj;jupd; thf;fhfNt ,e;E}y; Fwp;g;gpLtJ Muhaj;jf;fJ. mt;thNw filtpupj;Njd; nfhs;thupy;iy vd;w  ntspg;ghL ts;syhNuhL xg;gpl;L Nehf;Ftjw;F cupaJ. thrpNahfKk; `lNahfKk; Nahfg;gapw;rpapd; epiyfSs; mlq;Ftd. tUtJ czu;e;J $Wk; Mw;wiyf; fzpnad ciuj;jy; jkpo; kuG> clNyhL $ba epiyapNyNa ntt;NtW ,lq;fspy; fhl;rpaspj;jy; vd;gJ khDlg; ghu;itapy; GjpuhdhYk; #f;Fkclypaf;fkhf milahsg;gLj;jy; rpj;ju; kuG. Gwntspapy; capiug; nghUj;jp mfntspapy; Njly; epfo;j;jpg; ngWk; jk; fUj;Jfis mtu;fspd; nkhopapy; czu;j;j - ,ay;G khe;ju;f;F czutppayhj Gupjy;rhu;,ilntspiag; gupghi\ vd;gJ nkhopkuG. vdpDk; fhl;rpastpy; epfo;e;jit ghukupd; tha;nkhopg; gjpTfshfpf; fsMa;thsupd; Njly;gjpTfsha; ehl;Lg;Gwtpay; Ma;NthL  nghUe;jp epw;Fk;  rpj;ju; tho;tpaypy; ,g;gjpT Fwpg;gplj;jf;fjhfj; jpfo;fpwJ. ek;GtJ fbdk; Mdhy; ed;whfj;jhNd ,Uf;fpwJ vd;gJ ghkuu; ghu;it. ,iwepiyia Vw;Wf;nfhz;lhy; vy;yhNk rhj;jpak; vd;gJ Md;kPfg; ghu;it. fhupaq;fs; fhl;rpasitaha; mika fhuzk; Njb miyfpwJ mwpTg;ghu;it. Mwpthy; mwpaKbahj NghJ czu;thy; ghyk; mikj;J kfpo;fpwJ Mrpupaupd; ghu;it.

Kidtu; Nt. neLQ;nropad;> ,izg;Nguhrpupau; jkpo;j;Jiw muR fiyf;fy;Y}up jpUtz;zhkiy 606 603. velanedunchezhian@gmail.com